SCURTĂ PREZENTARE:

Federația Patronală METALURGIA funcționează în conformitate cu Legea Dialogului social nr. 62/2011 actualizată. Federația Patronală METALURGIA este reprezentativă la nivelul sectorului metalurgic acoperind aproximativ 40% din numărul de salariați. Conform Statutului, utilitatea Federației patronale METALURGIA constă în ”promovarea intereselor tehnice, economice și juridice ale agenților economici din ramura industriei metalurgice în condițiile introducerii relațiilor de piață în economie”.
Perspectivele economice, necesitatea  reorganizării și transformarea capitalului de stat în capital privat, precum și restructurarea relațiilor industriale, au dus la crearea de structuri menite să poarte negocieri în vederea redefinirii relațiilor de muncă, atât la nivel de întreprindere cât și la nivel de ramură și ulterior național. Apariția noțiunii de dialog social în România postdecembristă a condus în mod natural la necesitatea construcției de noi organizații, în oglindă cu sindicatele, capabile să reprezinte interesele agenților economici. Federația  Patronală METALURGIA este un participant activ la negocierea contractelor de muncă, la dezvoltarea și restructurarea relațiilor industriale în conformitate cu evoluția și transformările de pe piață.

De la înființare și până în prezent, Federația Patronală METALURGIA a parcurs etape de reorganizare astfel  încât să se ajungă la o structură care să răspundă cerințelor membrilor și în același timp să fie și un partener de dialog pentru sindicate și instituțiile guvernamentale. Schimbările economice și schimbările tehnologice  au influențat capacitatea de reprezentare și de promovare a intereselor sectorului metalurgic ceea ce a făcut ca Federația Patronală METALURGIA să fie într-un permanent proces de adaptare la noile provocări.

CONDUCERE

(conform Art. 38 Statut FPM)

Federaţia Patronală „Metalurgia” este organizată pe principiile:

– libera asociere, organul suprem fiind Adunarea Generală;
– funcţionarea democratică, hotărârile adoptate în limitele legii şi ale propriilor reglementări, prin votul majorităţii sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă;
– principiul piramidal, conducerea fiind asigurată de către:
a) Adunarea Generală
b) Preşedintele Federaţiei
c) Vicepreşedinţii Federaţiei
d) Consiliul Director
e) Directorul General Executiv

Conducerea aleasă:

Aida Crăița NechiforPreședinte
Gheorghe DobraVicepresedinte
Adrian PopescuVicepresedinte
Valeri HamzaMembru
Mihaela PopescuMembru

MEMBRI:

Federația Patronală METALURGIA are în componență 2 asociații patronale și profesionale. Acestea sunt  UniromSider și Unitub. Amandouă sunt asociații înființate în 1992 parcurgând de la inființare și până în prezent toate etapele de transformări  atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere economic și social.

Fiecare dintre acestea a avut un rol important în inființarea și dezvoltarea Federației Patronale METALURGIA reprezentând doi piloni importanți ai sectorului de activitate, adunând sub aceeași umbrela companii importante care activează pe teritoriul României indiferent de natura capitalului autohton sau străin. 

Federația Patronală METALURGIA este un partener serios și constant al instituțiilor statului și al sindicatelor.

Organizația patronală ” Uniunea Producătorilor de Oțel din România, UNIROMSIDER” reprezintă uniunea celor care produc, prelucrează materiale metalurgice sau desfășoară activități în cadrul metalurgiei. Scopul Uniunii este păstrarea și favorizarea importanței generale economice a industriei metalurgice prin promovarea, sprijinirea și reprezentarea membrilor ei pentru realizarea obiectivelor comune, consolidarea lor în piață și realizarea în mod unitar a scopului fiecărui membru în parte în contextul economic, politic și social în care își desfașoară activitatea. Uniunea reprezintă interesele patronilor din industria metalurgică, militând pentru dezvoltarea fiecărei companii  în parte, fără a se substitui membrilor ei. www.uniromsider.ro

UNITUB  Asociația Uniunea Generală a Producătorilor de țevi – UNITUB este o organizație profesională, nonprofit al cărei scop îl constituie reprezentarea sistematică și unitară a intereselor producătorilor de țevi din România, în relațiile cu autoritățile de stat și în relațiile cu organizațiile internaționale de același profil sau asemănător. În realizarea scopului propus, UNITUB desfășoară activități de sprijinire, ocrotire, reprezentare și încurajare a intereselor legitime ale producătorilor de țevi laminate și sudate din România.

ADERARE

Art.15. Membru al Federaţiei poate fi orice asociaţie, organizaţie patronală,  care reuneşte agenţi economici ce îşi desfăşoară  activitatea în domeniul de producţie industrială, cercetare-proiectare, comert ş.a. din sectorul de activitate Industria Metalurgică, care şi-a exprimat în mod liber voinţa de a face parte din Federaţie.

Art.22 (1) Calitatea de membru al Federaţiei se obţine pe baza Cererii  de aderare, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Federaţiei, luată cu majoritate calificată.
(2) O asociaţie/organizaţie patronală, membru al Federaţiei Patronale „Metalurgia” nu poate face parte dintr-o altă federaţie patronală.

Art.23. Pentru a deveni membru, se depun următoarele documente:
a) cererea de aderare, cu menţiunea că nu face parte dintr-o  altă federaţie  patronală, semnată de către conducătorul organizaţiei;
b) copie după actul de asociere şi după Sentinţa Civilă de înfiinţare;
d) copie după certificatul de cod fiscal;
e) copie după Statutul de funcţionare, în vigoare.

Art.24. (1) Calitatea de membru devine efectivă, din momentul achitării taxei de înscriere. Până  la achitarea taxei de înscriere noul membru  poate participa la toate activităţile Federaţiei dar, fără drept de vot deliberativ.
(2) Dacă taxa de înscriere nu este achitată în termen de 45 de zile calendaristice, aprobarea Adunării Generale, privind aderarea la Federaţie, devine nulă de drept.
(Cform Statut)